۱۴۰۱ دوشنبه ۴ مهر
شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
توجه
برای ارتباط با مدیر عامل و مدیران ارشد دستگاه می توانید در روزهای دوشنبه مراجعه نمایید.
مدیریت عامل
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره
آقای مهندس عبدالوحید مهدوی نیا
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی برق- قدرت
تلفن:03432116085
شماره فاکس :03432116081
ایمیل :a_mahdavinia(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان، ساختمان1، اتاق 1
روزمه :
1- ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭﻣﻬﻨﺪﺳﻲ از تاریخ 1388/06/16 تا تاریخ 1392/05/11
 
2- معاون طرح و برنامه از تاریخ 1384/07/02 تا تاریخ 1388/06/15
 
3-ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ از تاریخ 1383/12/15 تا تاریخ 1384/07/01
 
4- ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺮﻕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻢ از تاریخ 1383/02/19 تا تاریخ 1383/12/14
 
5- ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺮﻕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﻓﺖ از تاریخ 1382/03/05 تا تاریخ 1383/02/18
 
6- ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺮﻕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺟﻴﺮﻓﺖ از تاریخ 1380/02/12 تا تاریخ 1383/03/04
 
7- ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ از تاریخ 1379/04/18 تا تاریخ 1380/02/11
 
8- ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﻭ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺧﻄﻮﻁ  از تاریخ 1378/01/01 تا تاریخ 1379/04/17  
 
 
معاونین
نایب رئیس هیات مدیره-معاون بهره برداری و دیسپاچینگ
آقای مهندس سید کمال موسوی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی برق- قدرت
تلفن:03432122727
شماره فاکس :03432110402
ایمیل :k_mosavi(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان-ساختمان2- اتاق45
روزمه :
1- ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ از تاریخ 1391/04/25 تا 1392/06/15
 
2-  ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻧﻴﺎﺯ ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻭﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ از تاریخ 1391/03/07 تا 1391/04/24
 
3- ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻋﻨﺒﺮﺍﺑﺎﺩ از تاریخ1388/06/16 تا 1391/03/07
 
4- رئیس قسمت برق عنبر آباد از تاریخ1387/01/01 تا 1388/06/15 
 
5- کارمند طرح و نظارت برق جیرفت از تاریخ  1379/04/18 تا 1384/04/24
 
6- مسئول شیفت و اتفاقات و عملیات از تاریخ 1374/02/26 تا 1379/04/17 
 
 
 
معاون منابع انسانی
آقای مهندس عبدالحمید شیرنژاد
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی قدرت- انرژی
تلفن:03432111096
شماره فاکس :03432110402
ایمیل :h_shirnejad(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :درخواست اشتغال
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان-ساختمان1- اتاق35
روزمه :
1- ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ از تاریخ 1399/02/01 تا 1399/07/06 
 
2- ﻣﻌﺎﻭنت ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ  از تاریخ 1394/09/01 تا 1399/01/31 
 
3- ﺭﺋﻴﺲ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭﻛﻨﺘﺮﻝ ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ از تاریخ 1388/06/16 تا 1392/06/25
 
4- مدیر امور برق شهرستان بافت 1383/05/05 تا 1388/06/15
 
5- ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ  1382/03/13 تا 1383/05/04
 
6- ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺧﻄﻮﻁ 1379/04/18 تا 1382/03/12
 
7- ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺧﻄﻮﻁ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﺖ 1378/01/01 تا 1379/04/17
 
8- ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺑﺎﻻﻧﺴﺒﺎﺭ 1377/08/03 تا 1377/12/29
 
 
  
قائم مقام مدیر عامل در مدیریت های برق شهرستان
آقای مهندس رضا رشیدی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی برق - سیستمهای قدرت
تلفن:03432116087
شماره فاکس :03432110402
ایمیل :r_rashidi(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان، ساختمان2، اتاق 55
روزمه :
1- ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ از تاریخ 1392/06/16 تا 1397/07/09
 
2- ﻣﺪﻳﺮﺩﻓﺘﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻭﻧﻈﺎﺭﺕ از تاریخ 1391/04/06 تا 1392/06/15 
 
3- ﻣﺪﻳﺮﺍﻣﻮﺭ ﺑﺮﻕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺟﻴﺮﻓﺖ از تاریخ 1387/01/01 تا 1391/04/05
 
4-  ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮﻕ ﺑﺮﺩﺳﻴﺮ از تاریخ 1382/02/17 تا 1385/02/26
 
5- ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮﻕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﮐﻬﻨﻮﺝ از تاریخ 1382/01/01 تا 1383/02/16
 
6- ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺮﻕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﮐﻬﻨﻮﺝ از تاریخ 1379/04/18 تا 1381/12/29
 
7- ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺮﻕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﮐﻬﻨﻮﺝ از تاریخ 1377/10/22 تا 1379/04/17
 
8- ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎ -کهنوج از تاریخ 1375/06/25 تا 1377/10/21
 
9- ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ-کهنوج از تاریخ 1373/10/23 تا 1375/06/24
 
10- ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎ-کهنوج از تاریخ 1373/07/23 تا 1373/10/22
 
 
 
 
معاون برنامه ریزی و مهندسی
خانم مهندس بتول شیخ شعاعی
مدرک تحصیلی:لیسانس مهندسی برق- الکترونیک
تلفن:03432115620
شماره فاکس :03432110402
ایمیل :b_shoaee(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان-ساختمان1- اتاق12
روزمه :
1- ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ از تاریخ 1390/10/04 تا 1393/04/01 
 
2- ﻣﺪﻳﺮﺩﻓﺘﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻭﻧﻈﺎﺭﺕ از تاریخ 1388/06/16 تا 1390/10/03
 
3- ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ  از تاریخ 1384/10/22 تا 1388/06/15
 
4- ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﺑﻬﺮه وری  از تاریخ 1380/09/21 تا 1384/01/21
 
5- ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﮐﻴﻔﻴﺖ از تاریخ 1379/04/18 تا 1380/09/20
 
6- ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺗﻬﻴﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻠﻬﺎﻱ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭی  از تاریخ 1373/09/08 تا 1379/04/17 
 
 
 
 
عضو هیات مدیره- معاونت مالی و پشتیبانی
آقای مجید رستمی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس حسابداری
تلفن:03432111500
شماره فاکس :
ایمیل :m_rostami(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان-ساختمان1، اتاق28
روزمه :
1- ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ از تاریخ 1392/11/16 تا 1400/05/12
  
2-ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ از تاریخ 1391/12/06 تا 1393/11/15
 
3- ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ از تاریخ 1388/06/16 تا 1391/12/05
 
4- ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺿﻌﻴﺘﻬﺎﻭ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺩﺭﺍﻣﺪ  از تاریخ 1387/01/01 تا 1388/06/15
 
5- ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻛﺎﺭﺍﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ از تاریخ  1384/11/25  تا 1385/02/26 
 
 
معاونت فروش خدمات مشترکین
محمود محمود ابادی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مدیریت دولتی-مالی دولتی
تلفن:03432115622
شماره فاکس :03432115622
ایمیل :m_mahmodabadi(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان، ساختمان2،
روزمه :
1- ﺭﻳﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻓﺮﻭﺵ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ-سیرجان از تاریخ 1396/08/09 تا 1400/05/12 
 
2- ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ  از تاریخ 1392/09/09 تا  1396/08/08
 
3- ﻣﺪﻳﺮﺩﻓﺘﺮﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ از تاریخ 1392/06/16 تا 1392/09/08
 
4- ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻭﺑﺮﻭﻥ ﺳﭙﺎﺭﻱ از تاریخ 1389/01/01 تا 1392/06/15
 
5- ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺪﺍﺭﮐﺎﺕ ﻭﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ از تاریخ 1387/04/01 تا 1388/12/29
  
 
 
حوزه مدیر عامل
مدیر دفتر هیات مدیره و مدیرعامل
اقای محمد ستوده نیا
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مدیریت دولتی
تلفن:03432111097
شماره فاکس :03432116081
ایمیل :m_sotodeh(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان-ساختمان1- اتاق2
روزمه :
1- ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ از تاریخ 1393/01/27 تا 1400/09/07
 
2 -سرﭘﺮﺳﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ از تاریخ 1392/09/11 تا 1393/01/26
 
3-ﺭﺋﻴﺲ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﺩﺍﺭﻱ  از تاریخ 1391/04/25 تا 1392/09/10
 
4- ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ از تاریخ 1388/06/15 تا 1391/04/24
 
5-ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻤﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ از تاریخ 1387/04/01 تا 1388/06/15
 
6- کارمند شرکت توزیع جنوب کرمان از سال 1377/04/01 تا 1388/06/15 
مدیر دفتر روابط عمومی
آقای مهرداد محسنی تکلو
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مدیریت دولتی
تلفن:03432111000
شماره فاکس :03432111000
ایمیل :m_mohseni(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان-ساختمان1- اتاق6
روزمه :
1- ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ از تاریخ 1392/12/11 تا 1398/03/31
 
2- ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ  از تاریخ 1392/09/11 تا 1392/12/10 
 
3- ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﻣﻮﺭﺑﺎﻧﻜﻲ ﻭﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ  از تاریخ 1391/04/16 تا 1392/09/10
 
4- ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ  ﻣﺎﻟﻲ از تاریخ 1391/01/16 تا 1391/04/15
 
5- ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻣﻬﺮ از تاریخ 1389/01/01 تا 1391/01/15
 
6- ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻗﺮﺽ ﺍﻟﺤﺴﻨﻪ ﺑﺴﻴﺠﻴﺎﻥ از تاریخ 1386/01/01 تا 1388/12/29
 
7- ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﺴﻴﺠﻴﺎﻥ از تاریخ 1379/01/01 تا 1385/12/29 
 
مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی شکایات
آقای محمد جواد تورنجی
مدرک تحصیلی:لیسانس حقوق
تلفن:03432111873
شماره فاکس :03432111873
ایمیل :m_toranji(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان-ساختمان1- اتاق15
روزمه :
1-  ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺣﺮﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ از تاریخ 1392/08/28 تا 1394/05/1/8
 
2-  ﺭﺋﻴﺲ ﺩﻓﺘﺮﺣﺮﺍﺳﺖ ﻭﺍﻣﻮﺭﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ از تاریخ 1388/06/01 تا 1392/08/27
 
3- کارمند شرکت توزیع جنوب کرمان از تاریخ 1385/02/01  تا 1388/03/02 
مدیر دفتر حراست و امور محرمانه
آقای مهندس هادی تیمورپور
مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد برق قدرت
تلفن:03432111093
شماره فاکس :03432111093
ایمیل :harasat(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان-ساختمان1- اتاق34
روزمه :
1- ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ ﻭﺳﻴﺴﺘﻤﻲ از تاریخ  1399/02/07 تا 1400/06/26
 
2- ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ از تاریخ 1397/07/10 تا 1399/02/06
 
3-  ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ از تاریخ 1397/03/01 تا 1397/07/09
 
4- ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺩﻳﻤﺎﻧﺪﻱ از تاریخ 1396/11/09 تا 1397/02/31
 
5- ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ GIS  از تارخ 1394/07/11 تا 1396/11/08
 
6- ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﻣﮑﺎﻧﻴﺰﺍﺳﻴﻮﻥ از تاریخ 1393/07/01 تا 1394/07/10 
 
7- کارشناس GIS  و طرح جامع از تاریخ 1392/08/28 تا 1393/06/31
 
8- ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﻭﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﭘﺴﺘﻬﺎ ﻭﺭﻭﺷﻨﺎﺋﻲ ﻣﻌﺎﺑﺮ  از تاریخ 1390/11/01 تا 1392/08/27
 
9-کارشناس فنی از تاریخ 1390/08/01 تا 1390/10/30
 
10- شرکت پارسیان تابلو  از تاریخ 1389/02/01 تا 1390/06/31 
 
11-  -ﺷﺮﮐﺖ ﻭﻟﺘﺎﮊﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮏ  از تاریخ 1388/08/01 تا 1388/12/29 
مشاور فنی مدیر عامل
آقای مهندس علیرضا خواجویی
مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد برق قدرت
تلفن:03432110402
شماره فاکس :03432110403
ایمیل :a_khajoee(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :مشاور فنی مدیر عامل
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان، ساختمان1، اتاق 5
روزمه :
1- ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ از تاریخ 1395/06/06 تا 1400/11/15 
 
2- ﺭﺋﻴﺲ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ از تاریخ 1393/02/30 تا 1395/06/05
 
3-ﺭﺋﻴﺲ ﮔﺮﻭﻩ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭﻛﻨﺘﺮﻝ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ  از تاریخ 1392/06/23 تا 1393/08/27
 
4- ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺩﺳﻴﺮ از تاریخ 1388/06/16 تا 1392/06/22
 
5- ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮﻕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺩﺳﻴﺮ از تاریخ 1387/01/01 تا 1388/06/15
 
6- ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻃﺮﺡ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮﺩﺳﻴﺮ از تاریخ 1384/07/07 تا 1385/07/11
 
7- ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻃﺮﺡ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﮐﻬﻨﻮﺝ از تاریخ 1382/01/01 تا 1384/07/06
 
8-ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﻳﻤﻨﻲ  از تاریخ 1379/04/18 تا 1381/12/29
 
9- ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻃﺮﺡ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﭘﺮﻭﮊﻫﻬا از تاریخ 1378/01/01 تا تاریخ 1379/04/17
 
 
 
  
مدیران ستادی
مدیر دفتر بازار برق
آقای مهندس محمود احمدی زرندی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس برق - الکترونیک
تلفن:03432112217
شماره فاکس :03432110402
ایمیل :m_ahmadi(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان، ساختمان 2 ، اتاق51
روزمه :
1- ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺩﻓﺘﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺮﻕ از تاریخ 1394/11/04 تا 1395/07/24
 
2- ﺭﺋﻴﺲ ﺩﻓﺘﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺮﻕ از تاریخ 1392/08/28 تا 1394/11/03
 
3- ﺭﺋﻴﺲ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺎﺯﺍﺭﺑﺮﻕ از تاریخ 1390/10/29 تا 1392/08/28
 
4- ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬﺍﺭﻱ  از تاریخ 1388/06/16 تا 1390/10/28
 
5- ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻓﻨﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ  از تاریخ 1387/01/01 1388/06/15
 
6- کارمند شرکت توزیع جنوب کرمان از سال 1376/05/08 تا 1388/06/15 
مدیر دفتر برنامه ریزی و بودجه
آقای مهندس مهدی احمدی نژاد
مدرک تحصیلی:لیسانس برق - الکترونیک
تلفن:03432115620
شماره فاکس :03432110402
ایمیل :m_ahmadinejad(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان، ساختمان1، اتاق14
روزمه :
1-  ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺩﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ از تاریخ 1393/04/16 تا 1393/11/10
 
2- ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ  از تاریخ 1392/08/28 تا 1393/04/15
 
3-  ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻓﻨﻲ- ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﻱ 1388/06/16 تا 1392/08/27
4- ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭﮐﻨﺘﺮﻝ ﺧﻄﻮﻁ ﻭﭘﺴﺘﻬﺎﻭﺭﻭﺷﻨﺎﺋﻲ ﻣﻌﺎﺑﺮ  از تاریخ 1387/01/01 تا 1388/06/15
 
5- کارمند شرکت توزیع جنوب کرمان 1384/01/01 تا 1388/06/15 
مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری
خانم مهندس فرزانه امجدی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی قدرت- انرژی
تلفن:03432111096
شماره فاکس :03432110402
ایمیل :f_amjadi(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان-ساختمان1- اتاق36
روزمه :
1- ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺩﻓﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﺩﺍﺭﻱ از تاریخ 1394/11/04 تا 1395/07/24 
 
2-  ﺭﺋﻴﺲ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﺩﺍﺭﻱ از تاریخ 1392/09/11 تا 1394/11/03
 
3- ﺭﺋﻴﺲ ﮔﺮﻭﻩ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮﻓﺮﻭﺵ ﻭﻭﺻﻮﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ  از تاریخ 1391/01/08 تا  1392/09/10
 
4- ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻭﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﭘﺮﺑﺎﺯﺩ  از تاریخ 1388/06/16 تا  1391/01/07
 
5-ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻣﺎﺭﻭﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ  از تاریخ 1388/02/01 تا 1388/06/15
 
6- ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻃﺮﺡ ﻭﻧﻈﺎﺭﺕ از تاریخ 1388/01/01 تا 1388/01/31
 
7- ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻃﺮﺡ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ از تازیخ 1382/02/17 تا 1387/07/22
 
8- کاﺭﺷﻨﺎﺱ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﭘﺴﺘﻬﺎﻱ ﻫﻮﺍﺋﻲ  1380/07/28 تا  1382/02/16
 
9- کارمند شرکت توزیع جنوب کزمان از تاریخ 1380/04/16 تا 1380/07/27
  
مدیر دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات
آقای مهندس مجتبی یزدانی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر/هوش مصنوعی
تلفن:03432115622
شماره فاکس :03432115622
ایمیل :m_yazdani(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :اعتراض به قبض
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان-ساختمان3-اتاق 61
روزمه :
1- ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮﻓﻦ ﺁﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ از تاریخ  1388/09/21 تا  1400/05/15
 
2-  ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺁﻣﺎﺭﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﻭ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ از تاریخ 1388/06/16 تا 1388/09/20
 
3- ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ از تاریخ 1380/04/13 تا  1388/06/15
 
مدیر دفتر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل
خانم شیرین بیدرانی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس برنامه ریزی آموزشی
تلفن:03432111096
شماره فاکس :03432110402
ایمیل :s_bidarani(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :درخواست اشتغال
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان-ساختمان1- اتاق33
روزمه :
1- ﺭﺋﻴﺲ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻭﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﺸﺎﻏﻞ از تاریخ  1391/08/22 تا 1394/11/03
 
2- ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ از تاریخ 1388/06/16 تا  1391/08/21
 
3- ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ از تاریخ 1388/01/01 تا 1388/06/15
 
4- ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ  از تاریخ 1384/12/04 تا 1387/07/22
 
5-ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺁﻣﻮﺯﺵ از تاریخ 1384/04/16 تا 1384/12/03
 
6- ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺩﺍﺭﻱ از تاریخ 1384/01/16 تا 1384/04/15 
 
 
رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
آقای مهندس محمد علی بهمنش نیا
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی صنایع -مدیریت سیستم و بهره وری
تلفن:03432116087
شماره فاکس :03432110402
ایمیل :m_behmanesh(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان، ساختمان 2، اتاق54
روزمه :
1-  ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ از تاریخ 1399/02/13 تا 1400/11/15
 
2-  ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ از تاریخ 1397/04/05 تا 1399/02/12
 
3-  ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ از تاریخ 1395/03/03 تا 1397/04/04
 
4-  ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﻭﺩﺑﺎﺭﺟﻨﻮﺏ از تاریخ 1393/05/18 تا 1395/03/02
 
5- ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺮﻕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﻭﺩﺑﺎﺭ ﺟﻨﻮﺏ از تاریخ 1393/02/29 تا 1393/05/17
 
6-  ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ - کهنوج از تاریخ 1391/09/14 تا 1393/02/28
 
7-  ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻡ ﻭﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭﺑﺎﺯﺩﻳﺪﻟﻮﺍﺯﻡ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻋﺎﺩﻱ ﻭﺩﻳﻤﺎﻧﺪﻱ از تاریخ 1390/01/15 تا 1391/09/13
 
8-  ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻣﺠﺮﻱ ﻃﺮﺡ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻬﺮ از تاریخ 1387/08/01 تا 1390/01/14
 
9-  ﺗﮑﻨﻴﺴﻴﻦ ﺗﺴﺖ ﻭﻧﺼﺐ ﺩﻳﻤﺎﻧﺪﻱ از تاریخ 1382/02/01 تا 1387/07/30
مدیر دفتر مدیریت مصرف
آقای مهندس مجتبی ثمره اکبر
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی برق–قدرت
تلفن:03432115622
شماره فاکس :03432115622
ایمیل :m_samareh(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان، ساختمان3، اتاق57
روزمه :
1-  ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮﻑ از تاریخ  1395/02/25 تا 1395/09/21
 
2-  ﺭﺋﻴﺲ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮﻑ از تاریخ 1390/08/04 تا 1395/02/25
 
3-  ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮﻑ از تاریخ 1388/06/16 تا 1390/08/03
 
4- ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮﻑ ﻭﺑﺮﺁﻭﺭﺩﺑﺎﺭ  از تاریخ 1388/01/01 تا 1388/06/15 
 
5- ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮﻑ ﻭ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺑﺎﺭ از تاریخ 1382/01/01 تا 1387/07/22
 
6- ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺧﻄﻮﻁ ﻭ ﺭﻭﺷﻨﺎﺋﻲ  از تاریخ 1381/01/01 تا 1381/12/29
 
7- ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﭘﺴﺘﻬﺎﻱ ﺗﻮﺯﻳﻊ از تاریخ 1380/03/24 تا 1380/12/29
 
8- ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺰﻱ از تاریخ 1377/10/08 تا 1380/03/23 
  
مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گیری
آقای حسین حبیبی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مدیریت دولتی
تلفن:03432115622
شماره فاکس :03432115622
ایمیل :h_habibi(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :گزارش انشعاب غیرمجاز
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان-ساختمان 3-اتاق 64
روزمه :
1- ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻗﻠﻌﻪ ﮔﻨﺞ از تاریخ 1391/03/23 تا 1394/08/30
 
2-  ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ -رودبار جنوب  از تاریخ 1390/12/01 تا  1391/03/22
 
3- ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻳﻤﻨﻲ  از تاریخ  1389/03/18 تا 1390/11/30 
 
4- ﺗﻜﻨﻴﺴﻴﻦ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﻭﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﭘﺴﺘﻬﺎﻭﺭﻭﺷﻨﺎﺋﻲ ﻣﻌﺎﺑﺮ  از تاریخ 1388/06/16 تا 1389/03/17
 
5- ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻣﺠﺮﻱ ﻃﺮﺡ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻬﺮ  از تاریخ 1384/01/16 تا 1388/06/15 

 
 
مدیر دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی
خانم رضوان حسنی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مدیریت دولتی
تلفن:03432111096
شماره فاکس :03432110402
ایمیل :r_hasani(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان، ساختمان1، اتاق34
روزمه :
1- ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ از تاریخ 1392/12/28 تا 1398/02/20
 
2- ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺩﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ از تاریخ 1392/08/28 تا 1392/12/27
 
3- ﺭﺋﻴﺲ ﮔﺮﻭﻩ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ از تاریخ 1390/05/05 تا 1392/08/27
 
4- ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻧﺮﺥ ﻭﺗﻌﺮﻓﻪ از تاریخ 1388/06/21 تا 1388/06/21 
 
5-  ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻧﺮﺥ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺭﻫﺎ از تاریخ 1387/06/20 تا 1388/06/20
 
6- کارمند شرکت توزیع جنوب از تاریخ 1379/12/30 تا 1387/06/19 
مدیر دفتر ایمنی و کنترل ضایعات
آقای مهندس حمید مرادی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت
تلفن:03432116087
شماره فاکس :03432110402
ایمیل :h_moradi(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان، ساختمان2، اتاق56
روزمه :
1- ﺭﺋﻴﺲ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻭ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ از تاریخ 1399/10/02 1400/11/15
 
2-  ﻣﺠﺮﻳﺎﻥ ﻃﺮﺣﻬﺎ از تاریخ 1398/04/15 تا 1399/02/09
 
3-  ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﻓﺖ از تاریخ 1393/11/11 تا 1398/04/14
 
4-  ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺮﻕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﻓﺖ از تاریخ 1393/02/17 تا 1393/11/10
 
5- ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ  از تاریخ 1392/08/28 تا 1393/02/16
 
6- ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ- بافت از تاریخ 1388/06/16  تا 1392/08/28 
 
7-  ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻭﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ از تاریخ 1374/11/10 تا 1388/06/15
 
 
 
مدیر امور دیسپاچینگ و فوریتهای برق
آقای مهندس مراد علی سلیمانی خاردان
مدرک تحصیلی:لیسانس برق - قدرت
تلفن:03432122727
شماره فاکس :03432110402
ایمیل :mor_soleymani(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :اعتراض به خاموشی
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان، ساختمان2، اتاق49
روزمه :
1-  ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ از تاریخ 1394/09/01 تا 1400/05/18
 
2- ﺭﺋﻴﺲ ﮔﺮﻭﻩ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭﻛﻨﺘﺮﻝ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ  از تاریخ 1393/02/30 تا 1394/08/30
 
3-  ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﻭﺩﺑﺎﺭﺟﻨﻮﺏ از تاریخ 1391/03/17 تا 1393/02/29
 
4-  ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ - عنبر آباد  از تاریخ 1390/11/30 تا 1391/03/16
 
5- ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻳﻤﻨﻲ  از تاریخ 1390/03/01 تا 1390/11/29 
 
6-  ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﻭﺍﺩﺍﺭﻱ- جیرفت از تاریخ 1388/06/16 تا 1390/02/31
 
7-  ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻣﺎﻟﻲ 1387/08/16 تا 1388/06/15
 
8- ﺗﮑﻨﻴﺴﻴﻦ ﺷﻴﻔﺖ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﻭﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ  1387/01/01 تا 1387/08/15 
 
9- کارمند شرکت توزیع جنوب کرمان از تاریخ 1374/03/10 تا 1387/08/15 
 
مدیر امور مالی
خانم راحله صحبتی
مدرک تحصیلی:لیسانس حسابداری
تلفن:03432111500
شماره فاکس :
ایمیل :r_sohbati(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان، ساختمان1، اتاق28
روزمه :
1- ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﺑﻬﺎﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ  از تاریخ 1397/09 /27  تا 1400/05/12
 
2-  ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ از تاریخ 1391/06/12 تا 1397/09/26
 
3-  ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﺳﻨﺎﺩ  از تاریخ 1388/11/24 تا 1391/05/12
 
4-  ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻣﺰﺍﻳﺎ از تاریخ 1384/11/24 تا 1388/11/23
  
مدیر دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات
آقای مهندس مهران ربانی باوجدان
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت
تلفن:03432124937
شماره فاکس :03432124937
ایمیل :m_rabani(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان-ساختمان1- اتاق32
روزمه :
1- رئیس گروه GIS  و مطالعات سیستم و طرح جامع از تاریخ 1392/08/28 تا 1400/05/12
 
2- ﺭﺋﻴﺲ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ از تاریخ 1389/08/16 تا 1392/08/27
 
3- ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺳﺨﺖ ﺍﻓﺰﺍﺭﻭﺷﺒﻜﻪ  از تاریخ 1386/06/20 تا 1389/08/15
 
4- توزیع برق یزد از تاریخ 1384/09/15 تا 1386/06/31
 
5-  همکاری  ﺩﺭﮐﻤﻴﺘﻪ ﺭﺍﻫﺒﺮﻱ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺍﻱ -ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺭﺍﻳﺎنه - برق منطقه ای کرمان 
 
  
مدیر امور تدارکات
اقای مهدی فضلعلی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مدیریت صنعتی
تلفن:03432116086
شماره فاکس :03432116086
ایمیل :m_fazlali(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان، ساختمان1، اتاق26
روزمه :
1- ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ از تاریخ 1393/10/14 تا 1400/07/12
 
2- ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ از تاریخ 1392/09/27 تا 1393/10/13
 
3- ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ  از تاریخ 1392/08/28 تا 1392/09/26
 
4- ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻭﻣﺰﺍﻳﺪﻩ  از تاریخ 1392/05/20 تا 1392/08/27
 
5-ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻣﺸﺘﺮﮐﻴﻦ ﻭ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ  از تاریخ 1392/05/01 تا 1392/05/19
 
 
 
مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری
آقای مهندس غلامرضا میرزایی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت
تلفن:03432122727
شماره فاکس :034332110402
ایمیل :gh_mirzaei(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :اصلاح شبکه افت ولتاژ،اصلاح روشنایی معابر،رفع حریم
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان-ساختمان2- اتاق 47
روزمه :
 1- ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭﭘﺮﻭﮊﻩ از تاریخ 1398/02/21 تا 1400/05/18
 
2- ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ  از تاریخ 1395/03/01 تا 1398/02/20
 
3- ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺟﻴﺮﻓﺖ از تاریخ 13914/03/28 تا 1395/02/31
 
4- ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﻓﺖ از تاریخ 1388/09/01 تا 1391/03/27
  
5- ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻣﺠﺮﻱ ﻃﺮﺡ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻬﺮ از تاریخ 1387/01/01 تا 1388/05/09
 
6- شرکت توزیع کرمان از تاریخ 1376/12/15 تا 1386/12/29
 
 
مدیر دفتر مهندسی و نظارت
آقای مهندس حسین کرامتی پور
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت
تلفن:03432115620
شماره فاکس :03432110402
ایمیل :h_keramatipour(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان-ساختمان1- اتاق13
روزمه :
 1- ﻣﺪﻳﺮﺑﺮﻕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﻳﮕﺎﻥ از تاریخ 1393/04/01 تا 1396/01/31 
 
2-  ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭﻣﻜﺎﻧﻴﺰﺍﺳﻴﻮﻥ-مدیریت برق شهرستان ریگان از تاریخ 1391/05/23 تا 1393/03/31
 
3- ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺑﺮﻕ ﻭ ﺑﺨﺎﺭ ﻛﻨﮕﺎﻥ از تاریخ 1390/07/01 تا 1391/02/20
 
4- نیروگاه 1000 مگاواتی عسلویه از تاریخ 1389/09/01  تا 1390/07/01
 
5- نیروگاه کاری سمنان از تاریخ 1389/09/01 تا 1389/09/01 
 
6-  ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺳﻴﻜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻛﺎﻭﻩ ﻗﺎﺋﻦ از تاریخ 1387/07/01 تا 1389/06/30
 
7- ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺑﺮﻕ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ از تاریخ 1385/05/01 تا 1387/07/01
 
 
 
 
مدیر دفتر تحقیقات
آقای مهندس احمد کریمی افشار
مدرک تحصیلی:لیسانس برق-قدرت
تلفن:03432110403
شماره فاکس :03432110402
ایمیل :a_karimiafshar(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان، ساختمان1، اتاق 5
روزمه :
1- ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻋﻨﺒﺮﺍﺑﺎﺩ از تاریخ 1391/03/08 تا 1394/08/30
 
2- رئیس اداره بهره برداری -مدیریت برق شهرستان جیرفت از تاریخ 1388/06/16 تا 1391/03/07
 
3- ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻭﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ از تاریخ 1387/06/01 تا 1388/06/15
  
4- ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻃﺮﺡ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ از تاریخ 1379/04/18 تا 1388/06/15
 
5- ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻃﺮﺡ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎ 1378/12/12 تا 1379/04/17 
 
6- ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺑﺎﻻﻧﺴﺒﺎﺭ از تاریخ 1377/05/25 تا 1378/12/11
  
 
 
 
مدیر امور کارکنان و رفاه
آقای مهندس محمد مجدزاده خاندانی
مدرک تحصیلی:لیسانس الکترونیک
تلفن:03432111096
شماره فاکس :03432110402
ایمیل :m_majdzadeh(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان، ساختمان1، اتاق 37
روزمه :
1- ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ از تاریخ 1394/09/09 تا 1395/02/26
 
2- مدیر برق شهرستان فهرج از تاریخ 1393/11/11 تا 1394/09/08
 
3- سرپرست برق شهرستان فهرج از تاریخ 1393/04/01 تا 1393/11/10
 
4- مدیر برق شهرستان ریگان از تاریخ 1389/06/13 تا 1393/03/31 
 
5- ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮﺳﺮﻭﻳﺲ ﻭﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ   از تاریخ 1388/06/16 تا 1388/06/15 
 
6- ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭﮐﻨﺘﺮﻝ ﺧﻄﻮﻁ ﻭﭘﺴﺘﻬﺎﻭﺭﻭﺷﻨﺎﺋﻲ ﻣﻌﺎﺑﺮ از تاریخ 1388/01/01 تا 1388/06/15 
 
7- ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺧﻄﻮﻁ ﻭ ﭘﺴﺘﻬﺎ از تاریخ 1383/12/26 تا 1387/07/22
 
8- ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﻴﺮﺍﺕ از تاریخ 1379/04/18 تا 1383/12/25
 
9- ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺧﻄﻮﻁ ﻓﺸﺎﺭ از تاریخ 1387/01/01 تا 1377/12/29 
مدیر دفتر کنترل برنامه و پروژه
آقای مهندس عباس دریجانی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت
تلفن:03432134715
شماره فاکس :03432110402
ایمیل :a_darijani(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان-ساختمان1- اتاق3
روزمه :
1- مدیر امور دیسپاچینگ و فوریتهای برق از تاریخ 1394/09/01 تا 1400/05/23
 
2- مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری از تاریخ 1392/08/13 تا 1394/08/12
 
3- مدیر برق شهرستان بم از تاریخ 1388/01/01 تا 1392/12/08
 
4- رئیس برق شهرستان منوجان از تاریخ 1383/02/19 تا 1387/07/22
 
5- رئیس اداره برق رستم آباد از تاریخ 1382/02/17 تا 1383/02/18
 
6- کارشناس طرح و نظارت از تاریخ 1381/04/24 تا 1382/02/16
 
7- کارشناس اندازه گیری از تاریخ 1380/08/22 تا 1381/04/23 
 
8- کارشناس طرح و نظارت از تاریخ  1379/04/18 تا  1380/08/21
 
9- رئیس اداره طرح و نظارت پروزه ها از تاریخ 1377/01/01 تا 1379/04/17
 
10- کارشناس اجرای پروزه ها از تاریخ 1374/09/19 تا 1376/12/29  
 
 
مدیر امور نظارت بر خدمات عمومی
آقای احمد مهدوی نیا
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مدیریت دولتی-مالی دولتی
تلفن:03432133389
شماره فاکس :03432110402
ایمیل :ah_mahdavinia(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان، ساختمان1، اتاق27
روزمه :
1-کارشناس کارآموزمالی از تاریخ 1391/08/18 تا 1391/11/17
 
2-کارشناس خدمات مالی و اداری از تاریخ 1391/11/18 تا 1392/08/17
 
3- رئیس اداره فروش و خدمات مشترکین از تاریخ 1392/08/18 تا 1397/07/09
 
4- رئیس اداره انبار از تاریخ 1397/07/10 تا 1401/02/17
مجری طرح ها
آقای مهندس پیمان ایزدی همت ابادی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی برق قدرت و ماشین های الکتریکی
تلفن:03432112217
شماره فاکس :03432110402
ایمیل :p_izadi(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان، ساختمان2
روزمه :
1- ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻭﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ  از تاریخ 1398/06/25 تا 1399/05/04
 
2- ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻓﻮﺭﻳﺘﻬﺎﻱ ﺑﺮﻕ ﻭ ﺩﻳﺴﭙﺎﭼﻴﻨﮓ از تاریخ   1397/01/01 تا 1398/06/24
 
3- ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺷﻴﻔﺖ، ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ، ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ وایمنی از تاریخ 1394/07/11 تا 1396/12/29
 
4- ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻓﻮﺭﻳﺘﻬﺎﻱ ﺑﺮﻕ ﻭ ﺩﻳﺴﭙﺎﭼﻴﻨﮓ  از تاریخ 1392/08/28 تا 1394/07/10
 
5-  ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺍﻫﺒﺮﻱ ﻭﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﺭﺷﺒﻜﻪ از تاریخ 1392/06/17 تا 1393/08/27 
 
6- ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻧﺮﮊﻱ  از تاریخ 1391/01/01 تا 1392/06/16
 
7- ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮﻟﻮﺍﺯﻡ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺩﻳﻤﺎﻧﺪﻱ  از تاریخ 1388/06/16 تا 1390/12/29
 
8-  ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻭﻧﺼﺐ ﮐﻨﺘﻮﺭ از تاریخ 1385/06/27 تا 1388/06/15
 
9- ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺑﺮﻕ ﺭﺍﺑﺮ از تاریخ 1383/05/11 تا 1385/06/26
 
10-  ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻃﺮﺡ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ 1382/03/13 تا 1383/10/05
 
11-  ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺑﺎﻻﻧﺴﺒﺎﺭ از تاریخ 1382/01/01 تا 1382/03/12
 
12-  ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﮑﺎﻧﻴﺰﺍﺳﻴﻮﻥ ﺷﺒﮑﻪ از تاریخ 1379/07/07 تا 1381/12/29
 
13-  ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﭘﺮﻭﮊﻫﻬﺎﻱ ﺗﻮﺯﻳﻊ از تاریخ 1377/11/30 تا 1379/07/06
 
 
مدیر دفتر نظارت بر فروش و خدمات مشترکین
آقای مهندس محمد علی علیخاصی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت
تلفن:03432115622
شماره فاکس :
ایمیل :m_alikhasi(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :درخواست انشعاب
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان-ساختمان3-اتاق 58
روزمه :
1-  ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻢ از تاریخ 1392/08/11 تا 1399/02/30
 
2- ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻓﺮﻭﺵ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ  از تاریخ 1389/05/01 تا 1392/08/10
 
3- ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻡ ﻭﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭﺑﺎﺯﺩﻳﺪﻟﻮﺍﺯﻡ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻋﺎﺩﻱ ﻭﺩﻳﻤﺎﻧﺪﻱ  از تاریخ 1388/06/16 تا 1389/04/31
 
4-  ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻭﻧﺼﺐ ﮐﻨﺘﻮﺭ از تاریخ 1384/10/10 تا 1388/06/15
 
مدیران امور
مدیر برق شهرستان ارزوئیه
آقای مهندس داریوش نجم الدینی
مدرک تحصیلی:لیسانس تکنولوژی برق-قدرت
تلفن:03442480253
شماره فاکس :03442480193
ایمیل :d_najmadini(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :
روزمه :
1- ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺮﻕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺯﻭﺋﻴﻪ از تاریخ 1396/04/11 تا 1397/04/10
 
2- ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ  از تاریخ 1392/08/28  تا 1396/04/10
 
3-  ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭﺍﻧﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻴﻚ ﻭﺁﻣﺎﺭ از تاریخ 1391/08/10 تا 1392/07/28
 
4-  ﺗﻜﻨﻴﺴﻴﻦ ﺍﺭﺯﻳﺎﺏ از تاریخ 1391/04/25 تا 1391/08/09
 
5-  ﺗﻜﻨﻴﺴﻴﻦ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻳﻤﻨﻲ  از تاریخ 1388/06/16 تا 1391/04/24
 
6-  ﺗﮑﻨﻴﺴﻴﻦ ﺷﻴﻔﺖ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ 1378/08/21 تا 1388/06/15
 
 
مدیر برق شهرستان بافت
آقای مهندس حسین یکتا
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مدیریت دولتی
تلفن:03442423372
شماره فاکس :03442423964
ایمیل :h_yekta(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :
روزمه :
1-  ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﻬﻨﻮﺝ از تاریخ 1395/02/27 تا 1398/04/11
 
2-  ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﻳﺎﺏ از تاریخ 1392/08/28 تا 1395/02/26
 
3- ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺑﺮﻕ ﻓﺎﺭﻳﺎﺏ از تاریخ 1390/02/12 تا 1392/08/27 
 
4-  ﺗﻜﻨﻴﺴﻴﻦ ﺍﺭﺯﻳﺎﺏ از تاریخ 1388/06/16 تا 1390/09/11
 
5-  ﮐﻤﮏ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻃﺮﺡ ﻭﻧﻈﺎﺭﺕ از تاریخ 1378/01/28 تا 1388/06/15
 
مدیر برق شهرستان بردسیر
آقای مهندس مهدی عالم زاده
مدرک تحصیلی:لیسانس تکنولوژی برق-قدرت
تلفن:03433520100
شماره فاکس :03433527777
ایمیل :m_alemzadeh(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :
روزمه :
1-  ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺑﺮﻕ ﺷﺎﻫﻤﺎﺭﺍﻥ  از تاریخ 1391/03/17  تا 1392/06/22 
 
2- ﺗﻜﻨﻴﺴﻴﻦ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻳﻤﻨﻲ  از تاریخ 1388/06/16 تا 1391/03/16
 
3- ﺗﮑﻨﻴﺴﻴﻦ ﺷﻴﻔﺖ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﻭﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ  از تاریخ 1384/01/16 تا 1388/06/15
 
مدیر برق شهرستان بم
آقای مهندس حمزه صدیقی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت
تلفن:03444343006
شماره فاکس :03444343003
ایمیل :h_sedighi(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :
روزمه :
1-  ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻓﻬﺮﺝ از تاریخ 1395/02/21 تا 1399/02/29 
 
2-  ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺮﻕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻓﻬﺮﺝ از تاریخ 1394/05/25 تا 1395/02/20
 
3- ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ-شهرستان بم از تاریخ  1392/08/18 تا 1394/04/28
 
4- ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻳﻤﻨﻲ  از تاریخ 1390/11/10 تا 1392/08/17 
 
5- ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻡ ﻭﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭﺑﺎﺯﺩﻳﺪﻟﻮﺍﺯﻡ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻋﺎﺩﻱ ﻭﺩﻳﻤﺎﻧﺪﻱ - ریگان از تاریخ 1387/09/01  تا 1390/11/09 
 
 
مدیر برق شهرستان جیرفت
آقای مهندس غلامعباس انجم شعاع
مدرک تحصیلی:لیسانس برق - قدرت
تلفن:03443315020
شماره فاکس :03443313001
ایمیل :g_anjomshoa(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :
روزمه :
1-  ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﻬﻨﻮﺝ از تاریخ 1391/01/21 تا 1395/02/26
 
2-  ﺗﻜﻨﻴﺴﻴﻦ ﺭﻛﻮﺭﺩﮔﻴﺮﻱ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﺭﺷﺒﻜﻪ از تاریخ 1390/08/01 تا 1391/01/20
 
3- ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺑﺮﻕ ﻓﺎﺭﻳﺎﺏ از تاریخ 1388/06/16 تا 1390/07/30
 
4- ﮑﻨﻴﺴﻴﻦ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻭﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺧﻄﻮﻁ ﻓﺸﺎﺭﺿﻌﻴﻒ  از تاریخ 1388/01/26 تا 1388/06/15
 
5- ﺑﺮﻗﮑﺎﺭﺷﻴﻔﺖ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﻭﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ  از تاریخ 1379/05/08 تا 1388/01/25
 
 
مدیر برق شهرستان رابر
آقای مهندس مهدی رشیدی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت
تلفن:03442453336
شماره فاکس :03442452336
ایمیل :me_rashidi(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :
روزمه :
1-  ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﻭﺩﺑﺎﺭﺟﻨﻮﺏ از تاریخ 1396/03/02 تا 1398/04/10
  
2- ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺮﻕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﻭﺩﺑﺎﺭ ﺟﻨﻮﺏ  1395/02/25 تا 1396/03/01 
 
3-  ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ رودبار جنوب از تاریخ 1394/07/11 تا 1395/02/24
 
4-  ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ - رودبار جنوب از تاریخ 1394/04/08 تا 1394/07/10
 
5- ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺧﻄﻮﻁ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﺭ ﺷﺒﮑﻪ  از تاریخ 1392/10/20 تا 1394/04/07 
 
6- کارشناس فنی از تاریخ 1388/01/01  تا 1392/10/19
 
مدیر برق شهرستان رودبار جنوب
آقای مهندس مسعود پور حیدری نژاد
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت
تلفن:03443367383
شماره فاکس :03443367344
ایمیل :m_poorheydari(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :
روزمه :
1- ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺮﻕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﻭﺩﺑﺎﺭ ﺟﻨﻮﺏ از تاریخ 1398/04/17 تا 1399/04/14
 
2-  ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ-کهنوج از تاریخ 1394/07/11 تا 1398/04/16 
 
3-  ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺧﻄﻮﻁ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﺭ ﺷﺒﮑﻪ - کهنوج از تاریخ 1394/05/05 تا 1394/07/10 
 
4- ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻓﻨﻲ  از تاریخ 1385/03/01 تا 1394/05/04 
مدیر برق شهرستان ریگان
آقای مهندس مصطفی پرورش
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس برق - قدرت
تلفن:03444361292
شماره فاکس :03444361291
ایمیل :m_parvaresh(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :
روزمه :
1- ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺩﻳﻤﺎﻧﺪﻱ - بم از تاریخ 1392/08/28 تا 1396/03/15 
 
2- ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻡ ﻭﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭﺑﺎﺯﺩﻳﺪﻟﻮﺍﺯﻡ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻋﺎﺩﻱ ﻭﺩﻳﻤﺎﻧﺪﻱ- بم از تاریخ 1392/08/18 تا 1392/08/28
 
3- ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﻭﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺧﻄﻮﻁ ﻭﭘﺴﺘﻬﺎﻱ ﺯﻣﻴﻨﻲ- بم   از تاریخ 1391/03/22 تا 1392/08/17
 
4- ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺑﺮﻕ ﺷﺎﻫﻤﺎﺭﺍﻥ از تاریخ 1389/07/01 تا 1391/03/31
 
5-  ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﻳﮕﺎﻥاز تاریخ  1388/06/16 تا 1389/06/31
 
6-  کاﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻭﺑﺎﻻﻧﺲ ﺑﺎﺭ- بم  از تاریخ 1385/05/15 تا 1388/06/15
 
 
مدیر برق شهرستان سیرجان
آقای مهندس رضا سلمانی زاده کرانی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت
تلفن:03442265401
شماره فاکس :03442254570
ایمیل :r_salmanizadeh(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :
روزمه :
1- ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻃﺮﺍﺣﻲ-GIS - سیرجان از تاریخ 1395/02/26 تا 1396/05/08
 
2-  ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻧﺮﻣﺎﺷﻴﺮ از تاریخ 1392/08/28 تا 1395/02/25
 
3- ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺑﺮﻕ ﺭﺳﺘﻢ ﺁﺑﺎﺩ از تاریخ  1391/03/08 تا 1392/08/28 
 
4-  ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭﻣﻜﺎﻧﻴﺰﺍﺳﻴﻮﻥ - جیرفت از تاریخ 1389/11/17 تا 1391/03/07 
 
5- کارشناس فنی - جیرفت از تاریخ 1/1/ 1384 تا 1389/11/16
مدیر برق شهرستان عنبر آباد
آقای مهندس مجتبی شادجو
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت
تلفن:03443293255
شماره فاکس :03443293678
ایمیل :m_shadjoo(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :
روزمه :
1-  ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺮﻕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻋﻨﺒﺮﺍﺑﺎﺩ از تاریخ 1394/08/04 تا 1395/02/20
 
2-  ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ- جیرفت از تاریخ 1391/04/22 تا 1394/08/03
 
3- ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻳﻤﻨﻲ  از تاریخ 1388/06/16 تا 1391/04/21
 
4- ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ از تاریخ 1388/01/17 تا 1388/06/15
 
5- ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻭﺑﺎﻻﻧﺲ ﺑﺎﺭ  از تاریخ 1385/09/15 تا 1388/01/16 
 
مدیر برق شهرستان فاریاب
آقای مهندس اکبر حسنخانی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت
تلفن:0343395872
شماره فاکس :03443390743
ایمیل :a_hasankhani(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :
روزمه :
1- ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺮﻕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﻳﺎﺏ از تاریخ 1398/04/15 تا 1399/04/14 
 
2- ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ GIS  از تاریخ 1394/07/11 تا 1398/04/14
 
 3- ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﻣﮑﺎﻧﻴﺰﺍﺳﻴﻮﻥ از تاریخ 1392/08/18 تا 1394/07/10
 
4-  ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻡ ﻭﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭﺑﺎﺯﺩﻳﺪﻟﻮﺍﺯﻡ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻋﺎﺩﻱ ﻭﺩﻳﻤﺎﻧﺪﻱ  از تاریخ 1392/05/01 تا 1392/08/17 
 
5- کارشناس فنی از تاریخ  1389/03/23 تا 1392/04/31 
سرپرست برق شهرستان فهرج
آقای مهندس سید کرامت اکرمیان
مدرک تحصیلی:لیسانس تکنولوژی برق-قدرت
تلفن:03444281203
شماره فاکس :03444281303
ایمیل :k_akramiyan(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :
روزمه :
1- ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺮﻕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻓﻬﺮﺝ از تاریخ 1399/02/30 تا 1400/05/11
 
2- ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺷﻴﻔﺖ، ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ، اتفاقات و ایمنی  از تاریخ  1395/04/19 تا 1399/02/29
 
3- ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﭘﺴﺘﻬﺎ ﻭ ﺧﻄﻮﻁ ﺯﻣﻴﻨﻲ از تاریخ 1393/11/28 تا 1395/04/18
 
4- ﺗﻜﻨﻴﺴﻴﻦ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ  از تاریخ 1393/01/01 تا 1393/11/27
 
5- ﺗﻜﻨﻴﺴﻴﻦ ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺑﺎﺭ ﻭﻋﻴﺐ ﻳﺎﺏ ﻛﺎﺑﻞ از تاریخ 1388/06/16 تا 1392/12/29
 
6-  ﺗﮑﻨﻴﺴﻴﻦ ﺭﻭﺷﻨﺎﺋﻲ ﻣﻌﺎﺑﺮ 1384/01/16 تا 1388/06/15
 
 
مدیر برق شهرستان قلعه گنج
آقای مهندس سید یحیی هادی زاده
مدرک تحصیلی:لیسانس تکنولوژی برق-قدرت
تلفن:03443391341
شماره فاکس :03443391347
ایمیل :y_hadizadeh(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :
روزمه :
1-  ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺮﻕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻗﻠﻌﻪ ﮔﻨﺞ از تاریخ 1398/04/17 تا 1399/04/14 
 
2- ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ  از تاریخ 1395/06/30 تا 1398/04/16
 
3- ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺷﻴﻔﺖ، ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ،اتفاقات و ایمنی از تاریخ 1394/07/11 تا 1395/06/19 
 
4- ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺷﻴﻔﺖ،ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻲ از تاریخ  1392/06/08 تا 1394/07/10
 
5- کارشناس فنی از تاریخ 1392/05/06 تا 1392/08/05  
 
مدیر برق شهرستان کهنوج
آقای مهندس بیژن مجازی دلفارد
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت
تلفن:03443203001
شماره فاکس :03443230524
ایمیل :b_mojazi(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :
روزمه :
1-  ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻗﻠﻌﻪ ﮔﻨﺞ از تاریخ 1395/02/21 تا 1398/04/10
 
2-  ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺮﻕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻗﻠﻌﻪ ﮔﻨﺞ از تاریخ 1394/08/17  تا 1395/02/20
 
3- ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭﻣﻜﺎﻧﻴﺰﺍﺳﻴﻮﻥ  از تاریخ  1391/08/10 تا 1394/08/16
 
4-  ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻣﺠﺮﻱ ﻃﺮﺡ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻬﺮ از تاریخ 1389/01/01 تا 1391/08/09 
 
5-  ﺗﻜﻨﻴﺴﻴﻦ ﺍﺭﺯﻳﺎﺏ از تاریخ 1388/06/16 تا 1388/12/29 
 
6- تکﻨﻴﺴﻴﻦ ﺭﻭﺷﻨﺎﺋﻲ ﻣﻌﺎﺑﺮ از تاریخ 1379/05/08 تا 1388/06/15
 
مدیر برق شهرستان منوجان
آقای مهندس نعیم عرب سربیژن
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت
تلفن:034443301007
شماره فاکس :034443301006
ایمیل :n_sarbijan(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :
روزمه :

1- کارشناس مسئول نظارت بر  ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ از تاریخ 1397/06/01 تا 1401/06/12
 
2- کارشناس بهره برداری از تاریخ 1395/04/18 تا 1397/05/31
 
3- ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ کار آموز فنی   از تاریخ 1395/01/18 تا 1395/04/17
 
4- شرکتهای تامین نیرو تاریخ 1390/06/01 تا 1395/01/17
مدیر برق شهرستان نرماشیر
آقای مهندس علیرضا موحدی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت
تلفن:03444271288
شماره فاکس :0344271100
ایمیل :a_movahedi(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :
روزمه :
1- ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ از تاریخ 11/07/94 تا 1396/03/09
 
2- ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺷﻴﻔﺖ،ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻲ  از تاریخ 1392/08/28 تا 1394/07/10 
 
3- ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻳﻤﻨﻲ  از تاریخ 1392/08/18 تا  1392/08/28
 
4-  ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ از تاریخ 1388/06/16 تا 1392/08/17
 
5-  ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻭﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ 1388/01/17 تا 1388/06/15
 
6-  ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻭﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺧﻄﻮﻁ 1384/01/16 تا 1388/01/16
 
سال1401«سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین»
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان میباشد.
Powered by DorsaPortal