۱۴۰۰ يکشنبه ۲ آبان
شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
توجه
برای ارتباط با مدیر عامل و مدیران ارشد دستگاه می توانید در روزهای دوشنبه مراجعه نمایید.
مدیریت عامل
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره
آقای مهندس عبدالوحید مهدوی نیا
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس برق- قدرت
تلفن:03432116085
شماره فاکس :03432116081
ایمیل :a_mahdavinia(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان، ساختمان1، اتاق 1
معاونین
نایب رئیس هیات مدیره-معاون بهره برداری و دیسپاچینگ
آقای مهندس سید کمال موسوی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی برق- قدرت
تلفن:03432122727
شماره فاکس :03432110402
ایمیل :k_mosavi(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان-ساختمان2- اتاق45
معاون منابع انسانی
آقای مهندس عبدالحمید شیرنژاد
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی قدرت- انرژی
تلفن:03432111096
شماره فاکس :03432110402
ایمیل :h_shirnejad(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :درخواست اشتغال
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان-ساختمان1- اتاق35
قائم مقام مدیر عامل در مدیریت های برق شهرستان
آقای مهندس رضا رشیدی
مدرک تحصیلی:لیسانس برق - الکترونیک
تلفن:03432116087
شماره فاکس :03432110402
ایمیل :r_rashidi(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان، ساختمان2، اتاق 55
معاون برنامه ریزی و مهندسی
خانم مهندس بتول شیخ شعاعی
مدرک تحصیلی:لیسانس برق- الکترونیک
تلفن:03432115620
شماره فاکس :03432110402
ایمیل :b_shoaee(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان-ساختمان1- اتاق12
عضو هیات مدیره-سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی
آقای مجید رستمی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس حسابداری
تلفن:03432111500
شماره فاکس :
ایمیل :m_rostami(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان-ساختمان1، اتاق28
سرپرست حوزه معاونت فروش و خدمات مشترکین
محمود محمود ابادی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مدیریت دولتی-مالی دولتی
تلفن:03432115622
شماره فاکس :03432115622
ایمیل :
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان، ساختمان2،
حوزه مدیر عامل
سرپرست دفتر هیات مدیره و مدیرعامل
اقای محمد ستوده نیا
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مدیریت دولتی
تلفن:03432111097
شماره فاکس :03432116081
ایمیل :m_sotodeh(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان-ساختمان1- اتاق2
مدیر دفتر روابط عمومی
آقای مهرداد محسنی تکلو
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مدیریت دولتی
تلفن:03432111000
شماره فاکس :03432111000
ایمیل :m_mohseni(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان-ساختمان1- اتاق6
مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی شکایات
آقای محمد جواد تورنجی
مدرک تحصیلی:لیسانس حقوق
تلفن:03432111873
شماره فاکس :03432111873
ایمیل :m_toranji(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان-ساختمان1- اتاق15
مدیر دفتر حراست و امور محرمانه
آقای مهندس هادی تیمورپور
مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد برق قدرت
تلفن:03432111093
شماره فاکس :03432111093
ایمیل :harasat(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان-ساختمان1- اتاق34
مدیران ستادی
مدیر دفتر بازار برق
آقای مهندس محمود احمدی زرندی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس برق - الکترونیک
تلفن:03432112217
شماره فاکس :03432110402
ایمیل :m_ahmadi(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان، ساختمان 2 ، اتاق51
مدیر دفتر برنامه ریزی و بودجه
آقای مهندس مهدی احمدی نژاد
مدرک تحصیلی:لیسانس برق - الکترونیک
تلفن:03432115620
شماره فاکس :03432110402
ایمیل :m_ahmadinejad(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان، ساختمان1، اتاق14
مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری
خانم مهندس فرزانه امجدی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی قدرت- انرژی
تلفن:03432111096
شماره فاکس :03432110402
ایمیل :f_amjadi(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان-ساختمان1- اتاق36
مدیر دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات
آقای مهندس مجتبی یزدانی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر/هوش مصنوعی
تلفن:03432115622
شماره فاکس :03432115622
ایمیل :m_yazdani(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :اعتراض به قبض
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان-ساختمان3-اتاق 61
مدیر دفتر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل
خانم شیرین بیدرانی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس برنامه ریزی آموزشی
تلفن:03432111096
شماره فاکس :03432110402
ایمیل :s_bidarani(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :درخواست اشتغال
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان-ساختمان1- اتاق33
رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
آقای مهندس حمید مرادی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت
تلفن:03432116087
شماره فاکس :03432110402
ایمیل :h_moradi(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان، ساختمان 2، اتاق54
مدیر دفتر مدیریت مصرف
آقای مهندس مجتبی ثمره اکبر
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی برق–قدرت
تلفن:03432115622
شماره فاکس :03432115622
ایمیل :m_samareh(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان، ساختمان3، اتاق57
مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گیری
آقای حسین حبیبی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مدیریت دولتی
تلفن:03432115622
شماره فاکس :03432115622
ایمیل :h_habibi(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :گزارش انشعاب غیرمجاز
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان-ساختمان 3-اتاق 64
مدیر دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی
خانم رضوان حسنی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مدیریت دولتی
تلفن:03432111096
شماره فاکس :03432110402
ایمیل :r_hasani(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان، ساختمان1، اتاق34
مدیر دفتر ایمنی و کنترل ضایعات
آقای مهندس علیرضا خواجویی راوری
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت
تلفن:03432116087
شماره فاکس :03432110402
ایمیل :a_khajoee(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان، ساختمان2، اتاق56
مدیر امور دیسپاچینگ و فوریتهای برق
آقای مهندس مراد علی سلیمانی خاردان
مدرک تحصیلی:لیسانس برق - قدرت
تلفن:03432122727
شماره فاکس :03432110402
ایمیل :mor_soleymani(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :اعتراض به خاموشی
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان، ساختمان2، اتاق49
سرپرست امور مالی
خانم راحله صحبتی
مدرک تحصیلی:لیسانس حسابداری
تلفن:03432111500
شماره فاکس :
ایمیل :
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان، ساختمان1، اتاق28
سرپرست دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات
آقای مهندس مهران ربانی باوجدان
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت
تلفن:03432124937
شماره فاکس :03432124937
ایمیل :
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان-ساختمان1- اتاق32
مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری
آقای مهندس غلامرضا میرزایی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت
تلفن:03432122727
شماره فاکس :034332110402
ایمیل :gh_mirzaei(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :اصلاح شبکه افت ولتاژ،اصلاح روشنایی معابر،رفع حریم
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان-ساختمان2- اتاق 47
مدیر دفتر مهندسی و نظارت
آقای مهندس حسین کرامتی پور
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت
تلفن:03432115620
شماره فاکس :03432110402
ایمیل :h_keramatipour(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان-ساختمان1- اتاق13
مدیر دفتر تحقیقات
آقای مهندس احمد کریمی افشار
مدرک تحصیلی:لیسانس برق-قدرت
تلفن:03432110403
شماره فاکس :03432110402
ایمیل :a_karimiafshar(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان، ساختمان1، اتاق 5
مدیر امور کارکنان و رفاه
آقای مهندس محمد مجدزاده خاندانی
مدرک تحصیلی:لیسانس الکترونیک
تلفن:03432111096
شماره فاکس :03432110402
ایمیل :m_majdzadeh(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان، ساختمان1، اتاق 37
مدیر دفتر کنترل برنامه و پروژه
آقای مهندس عباس دریجانی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت
تلفن:03432134715
شماره فاکس :03432110402
ایمیل :a_darijani(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان-ساختمان1- اتاق3
مدیر امور نظارت بر خدمات عمومی
آقای سید محمد رضوی علوی
مدرک تحصیلی:لیسانس مدیریت دولتی
تلفن:03432133389
شماره فاکس :03432110402
ایمیل :m_razavi(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان، ساختمان1، اتاق27
مجری طرح ها
آقای مهندس پیمان ایزدی همت ابادی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی برق قدرت و ماشین های الکتریکی
تلفن:03432112217
شماره فاکس :03432110402
ایمیل :p_izadi(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان، ساختمان2
مدیر دفتر نظارت بر فروش و خدمات مشترکین
آقای مهندس محمد علی علیخاصی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت
تلفن:03432115622
شماره فاکس :
ایمیل :m_alikhasi(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :درخواست انشعاب
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان-ساختمان3-اتاق 58
مدیران امور
مدیر برق شهرستان ارزوئیه
آقای مهندس داریوش نجم الدینی
مدرک تحصیلی:لیسانس تکنولوژی برق-قدرت
تلفن:03442480253
شماره فاکس :03442480193
ایمیل :d_najmadini(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :
مدیر برق شهرستان بافت
آقای مهندس حسین یکتا
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مدیریت دولتی
تلفن:03442423372
شماره فاکس :03442423964
ایمیل :h_yekta(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :
مدیر برق شهرستان بردسیر
آقای مهندس مهدی عالم زاده
مدرک تحصیلی:لیسانس تکنولوژی برق-قدرت
تلفن:03433520100
شماره فاکس :03433527777
ایمیل :m_alemzadeh(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :
مدیر برق شهرستان بم
آقای مهندس حمزه صدیقی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت
تلفن:03444343006
شماره فاکس :03444343003
ایمیل :h_sedighi(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :
مدیر برق شهرستان جیرفت
آقای مهندس غلامعباس انجم شعاع
مدرک تحصیلی:لیسانس برق - قدرت
تلفن:03443315020
شماره فاکس :03443313001
ایمیل :g_anjomshoa(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :
مدیر برق شهرستان رابر
آقای مهندس مهدی رشیدی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت
تلفن:03442453336
شماره فاکس :03442452336
ایمیل :
موضوع پاسخگویی :
آدرس :
مدیر برق شهرستان رودبار جنوب
آقای مهندس مسعود پور حیدری نژاد
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت
تلفن:03443367383
شماره فاکس :03443367344
ایمیل :
موضوع پاسخگویی :
آدرس :
مدیر برق شهرستان ریگان
آقای مهندس مصطفی پرورش
مدرک تحصیلی:لیسانس برق - قدرت
تلفن:03444361292
شماره فاکس :03444361291
ایمیل :m_parvaresh(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :
مدیر برق شهرستان سیرجان
آقای مهندس رضا سلمانی زاده کرانی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت
تلفن:03442265401
شماره فاکس :03442254570
ایمیل :r_salmanizadeh(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :
مدیر برق شهرستان عنبر آباد
آقای مهندس مجتبی شادجو
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت
تلفن:03443293255
شماره فاکس :03443293678
ایمیل :m_shadjoo(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :
مدیر برق شهرستان فاریاب
آقای مهندس اکبر حسنخانی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت
تلفن:034433395101
شماره فاکس :03443390743
ایمیل :
موضوع پاسخگویی :
آدرس :
سرپرست برق شهرستان فهرج
آقای مهندس سید کرامت اکرمیان
مدرک تحصیلی:لیسانس تکنولوژی برق-قدرت
تلفن:03444281203
شماره فاکس :03444281303
ایمیل :k_akramiyan(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :
مدیر برق شهرستان قلعه گنج
آقای مهندس سید یحیی هادی زاده
مدرک تحصیلی:لیسانس تکنولوژی برق-قدرت
تلفن:03443391348
شماره فاکس :03443391347
ایمیل :
موضوع پاسخگویی :
آدرس :
مدیر برق شهرستان کهنوج
آقای مهندس بیژن مجازی دلفارد
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت
تلفن:03443203001
شماره فاکس :03443230524
ایمیل :b_mojazi(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :
مدیر برق شهرستان منوجان
آقای مهندس محمدمهدی مسعودی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت
تلفن:034443301007
شماره فاکس :034443301006
ایمیل :m_masodi(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :
مدیر برق شهرستان نرماشیر
آقای مهندس علیرضا موحدی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت
تلفن:03444271288
شماره فاکس :03434221100
ایمیل :a_movahedi(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :
سال 1400، تولید پشتیبانی و مانع زدایی
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان میباشد.
Powered by DorsaPortal